Orange farm Bree Taxi


Address
Orange Farm, 1805
City
Johannesburg


Routes to and from Orange farm Bree Taxi

Name Rank Destination To Rank Price
Orange farm Bree Taxi to Orange Farm Orange farm Bree Taxi Orange Farm
No ZAR 30.00
Orange farm Bree Taxi to Barra Orange farm Bree Taxi Barra
No ZAR 25.00
Orange farm Bree Taxi to Local Orange farm Bree Taxi Local
No ZAR 12.00
Orange farm Bree Taxi to Tembisa Orange farm Bree Taxi Tembisa
No ZAR 20.00
Orange farm Bree Taxi to Pinetown Orange farm Bree Taxi Pinetown
No ZAR 15.00
Orange farm Bree Taxi to Manguzi Orange farm Bree Taxi Manguzi
No ZAR 15.00
Orange farm Bree Taxi to Alberton Orange farm Bree Taxi Alberton
No ZAR 20.00
Orange farm Bree Taxi to Thokoza Orange farm Bree Taxi Thokoza
No ZAR 23.00
Orange farm Bree Taxi to Southgate Orange farm Bree Taxi Southgate
No ZAR 25.00

Signs Around Orange farm Bree Taxi