Daveyton


Address
City
Johannesburg


Routes to and from Daveyton

Name Rank Destination To Rank Price
Daveyton to Ranfield Daveyton Renfield
No ZAR 21.00
Daveyton to Springs Daveyton Springs
No ZAR 22.00
Daveyton to Etwatwa Daveyton Etwatwa
No ZAR 15.00
Daveyton to Crystal Park Daveyton Crystal Park
No ZAR 21.00
Daveyton to Kingsway Daveyton Kingsway
No ZAR 18.00

Signs Around Daveyton